41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w związku z wystąpieniem COVID-19

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Zarządzenie dyrektora szkoły .…………………………………………………….  3
 2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa …….…………………………………  4
 3. Procedura postępowania na wypadek zakażenia lub zachowania na COVID-19….11
 4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic (grafika ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego)  ……………………………..  12
 5. Załącznik nr 1 do Procedur – Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu w związku z wystąpieniem COVID-19…………………………………………………………..13
 6. Załącznik nr 2 do Procedur – deklaracja rodzica/prawnego opiekuna ucznia ………..15
 7. Załącznik nr 3 do Procedur – Karta kontroli czynności myjąco- dezynfekujących pomieszczeń Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu   ……………..16 
 8. Załącznik nr 4 do Procedur – Karta monitorowania stanu zdrowia dziecka ………….17
 9. Instrukcja dezynfekcji rąk ………………………………………………………………………………….. 18

 

Informacje ogólne:

 

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat; z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna; z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole; na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567).

 

Zarządzenie Nr 16

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu  

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 • 1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu  „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19” oraz „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania COVID-19”, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z  Procedurami wymienionymi w §1 oraz ich przestrzegania i stosowania.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.05.2020 roku.

 

Dyrektor szkoły

Katarzyna Wesołowska

 Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół podstawowych w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu  zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor placówki, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Na  
 3. W czasie pandemii COVID – 19 Szkoła pracuje w godzinach od  7.30 do 12.30.
 4. Od 25 maja 2020 r. w szkole mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjne.
 5. Termin zajęć rewalidacyjnych w szkole określa dyrektor szkoły w porozumieniu
  z nauczycielem prowadzącym zajęcia i rodzicem ucznia. Miejsce zajęć rewalidacyjnych w szkole określa dyrektor.
 6. Od 25 maja 2020 r. w szkole mogą być prowadzone zajęcia punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego.
 7. Od 25 maja 2020 r. w szkole mogą być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I – III.
 8. Na terenie szkoły organizowane są tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, natomiast zajęcia dydaktyczne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 9. Od 25 maja 2020 r. organizuje się na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas VIII.
 10. Od 1 czerwca 2020 r. organizuje się na terenie szkoły konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
 11. Harmonogram zajęć w ramach konsultacji odbywających się w szkole na dany dzień umieszczony będzie   na  stronie internetowej szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem.
 12. Formę realizacji zajęć w ramach konsultacji na terenie szkoły czy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość  ustala dyrektor szkoły.
 13. Zajęcia w szkole odbywają się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 14. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 15. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 16. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 17. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 18. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 19. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 20. Uczeń może skorzystać z wypożyczalni biblioteki szkolnej.
 21. Odległości między nauczycielem bibliotekarzem, a korzystającymi z biblioteki powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 22. W razie potrzeby, w okresie zwiększonej częstotliwości odwiedzin w bibliotece (np. w czasie zdawania przez wychowawców podręczników, z których w roku szkolnym korzystali uczniowie), dyrektor zapewnia pracownikowi środki ochrony osobistej, np. maseczki, rękawiczki lub/i przyłbice.
 23. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 1 wypożyczający.
 24. Nauczyciel bibliotekarz powinien maksymalnie ograniczyć uczniom dostęp do księgozbiorów w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.
 25. Książki i inne materiały oddane przez czytelnika mogą być ponownie wypożyczone po okresie kwarantanny wynoszącym 2 dni. Książki te powinny być oznaczone datą rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny.
 26. Miejscem składowania książek w celu przeprowadzenia kwarantanny jest inne wyznaczone w szkole pomieszczenie
 27. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.
 28. W szkole pracownicy stosują środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki lub/i przyłbice.
 29. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 30. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 31. Rodzic/prawny opiekun wypełnia i podpisuje oświadczenie i deklarację stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Procedur.
 32. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły.
  • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki, w razie potrzeby przyłbice ochronne dla pracowników;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic oraz instrukcje prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki przy wejściach do budynku.
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzą 2 maseczki, 1 przyłbica, 1 kombinezon z długim rękawem, 10 par  rękawiczek oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
  • W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany do odbioru dziecka w czasie nie dłuższym niż 30 minut od powzięcia informacji o występowaniu u dziecka objawów chorobowych oraz po konsultacji z lekarzem – do przekazania informacji dyrektorowi szkoły na temat sytuacji zdrowotnej dziecka. Informację tę w formie pisemnej rodzic przekazuje w ciągu 24 godzin na adres mailowy szkoły: slopiec@onet.eu Do momentu potwierdzenia przez lekarza braku przeciwwskazań zdrowotnych – dziecko nie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez szkołę.

 

Dyrektor szkoły:

 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;
 • dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować,
 • zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • dba o to, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • dba, aby wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności byli zaopatrzeni
  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, osłonę na usta i nos lub inne.
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u dziecka;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony internetowej szkoły;
 • ogranicza przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
 • nadzoruje, aby codziennie sporządzana była lista osób przebywających na terenie szkoły.

Pracownicy obsługi  zobowiązani są:

 • Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci i swoich;
 • Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.;
 • Nieprzemieszczania się zbędnie po placówce;
 • Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 • Osoby sprzątające w placówce po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia:

Sprzątaja sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne – myje i dezynfekuje;

 • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, przedmioty i sprzęt, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach, miski ustępowe, podłogi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć – regularnie czyszczą z użyciem detergentu lub dezynfekują, a jeśli nie ma takiej możliwości zabezpieczają przed używaniem.
 • Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco – dezynfekujących” zał. nr 3

Nauczyciele:

 • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 • organizują przerwy dla swojej grupy, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela;
 • zapewniają korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup oraz dystansu pomiędzy nimi, jeśli przebywają dwie grupy (brak możliwości wyjść poza teren szkoły);
 • ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;
 • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 • dbają, aby uczeń nie zabierał ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
 • wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk;
 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby powinien odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Przychodzenie/Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły.

 1. Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.
 2. Rodzic/opiekun prawny w maseczce odprowadza dziecko (w maseczce) do drzwi  wejściowych do Punktu Przedszkolnego (dzieci uczęszczające do PP) lub do głównych drzwi wejściowych do budynku placówki (dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego i uczniowie klas I-VIII, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Pracownik dba o to, by dziecko/uczeń (w maseczce) po wejściu do Punktu Przedszkolnego/ szkoły zdezynfekował ręce, mierzy temperaturę, a następnie odprowadza je/kieruje do szatni. Dziecko/ uczeń przebiera się i po powtórnej dezynfekcji rąk pracownik odprowadza lub kieruje dziecko/ucznia do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 4. Po wejściu do Sali i zajęciu odpowiedniego miejsca(wskazanego przez nauczyciela) dziecko/uczeń może zdjąć maseczkę i odłożyć ją na blat stolika.
 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 6. Opuszczające placówkę dziecko ma mierzoną temperaturę i odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, przez pracownika szkoły.

 

Żywienie

Szkoła nie zapewnia wyżywienie uczniom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 

Wyjścia na zewnątrz:

 1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren szkoły.
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą pod opieka nauczyciela korzystać z boiska szkolnego.
 3. Na boisku może przebywać tylko jedna  grupa, przy czym opiekunowie zapewniają, aby uczniowie w miarę możliwości zachowywali między sobą dystans.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska szkolnego na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 22.05. 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania na  COVID-19

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 określa się procedury w przypadku wystąpienia objawów COVID 19:

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. W przypadku stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych mogących świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) uczeń jest niezwłocznie izolowany w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę izolatki.
 1. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje telefonicznie o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 2. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
 3. Opiekun ucznia musi być ubrany w strój ochronny (kombinezon/fartuch, rękawice, przyłbica, maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki.
 4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 sprawdza temperaturę ucznia oraz zapisuje informację na karcie monitorowania stanu zdrowia ucznia(zał.nr 3 karta monitorowania stanu zdrowia ucznia).O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Rodzic/opiekun prawny odbiera ucznia z zachowaniem procedur obowiązujących
  na terenie placówki oświatowej, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 1. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia.
 1. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronowirusem lub wątpliwości związanych ze złym samopoczuciem ucznia, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem, dyrektor szkoły kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Kielcach, a także powiadamia organ prowadzący placówkę.
 1. Dyrektor placówki oświatowej pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 2. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.
 3. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje, do którego szpitala zostało ono przewiezione.

 

 

                                             Załącznik nr 1 

   Do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu  w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów

 

Informuję, iż od dnia ……………………….. moja córka/mój syn będzie uczęszczać:

 

 • w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych- klasy I-III*
 • w zajęciach rewalidacyjnych*
 • w konsultacjach – klasy VIII*
 • w konsultacjach – klasy IV- VII*

*właściwe podkreślić

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn

 

………………………………………………………………………………………….

 

nie miała/miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych                                        (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii).

 

 

 

……………………………………………………………………

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

– mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19;

– w  przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak
i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę;

– w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę;

– w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy;

– zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora placówki oraz organu prowadzącego będąc całkowicie świadomy/świadoma zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

                                  

                                                                                                               

 

…………………………………………………….…………………………………..

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminów związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: posyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości
i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie  ono 
w danym dniu przyjęte do placówki, ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

                                                                                 

 

……………………..…………………………………..

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny
o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

                                                                                             

 

…………………………..…………………………………..

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

                       

                                                                                             

 

…………………………..…………………………………..

 

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

Załącznik nr 2

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/podpisany: ……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, co następuje:

 1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Punktu Przedszkolnego/ Oddziału Przedszkolnego /Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie / Punktu Przedszkolnego/ Oddziału Przedszkolnego / Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu przede wszystkim:

1)  przyprowadzania do Punktu Przedszkolnego/ Oddziału Przedszkolnego / Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu  tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,

2)  natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły  w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w szkole.

 1. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych,
 2. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:

1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki

2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

 

……………………………………………                          ……………………………………………………

miejscowość, data                                           podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3

 Karta kontroli czynności myjąco-dezynfekujących pomieszczenia

w Szkole  Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu.

 

………………………………………………………………………………

Rodzaj pomieszczenia

Lp.

Data wykonania mycia i dezynfekcji pomieszczenia

Godziny dezynfekcji

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.4

Karta monitorowania stanu zdrowia dziecka/ucznia

Szkoły Podstawowej im. E. Niziurskiego w Słopcu.

 

 

Karta monitorowania

 

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

 

Godzina zauważenia objawów

 

 

Rodzaj objawów

 

 

 

 

Godzina poinformowania rodziców

 

Kto został poinformowany

 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby informującej

 

Data

 

 

Przebieg monitorowania stanu zdrowia dziecka/ucznia

 

data

godzina

Wysokość temperatury

Objawy zgłaszane przez ucznia i zaobserwowane przez osobę obserwującą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna : ………………………….. Rodzice są zobowiązani do: – kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka – przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola/szkoły – w przypadku zdiagnozowania u dziecka COVID-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania placówki

 

                                                                      ……………………………………………………………………..

                                                                        (data i podpis rodzica/ratownika medycznego)

Comments are closed.