41 317 16 15

szkola.slopiec@onet.eu

Słopiec Szlachecki 86

26-021 Daleszyce

Organizacja zdalnego nauczania – ogłoszenie

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EDMUNDA NIZIURSKIEGO W SŁOPCU.

 

 1. W terminie określonym przez MEN Szkoła Podstawowa im. E. Niziurskiego w Słopcu w prowadzi kształcenie na odległość.
 2. Nauczyciele realizują program nauczania uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowując go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. Materiały dla uczniów na dany dzień nauczyciele wysyłają do godziny 9.30. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: data, temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, link do filmów wyjaśniających dane pojęcie, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych, zadania do wykonania  z podręcznika, polecenia do wykonania dla chętnych itp. Zakres materiału i zadań do wykonania musi być bardzo przemyślany, aby uwzględniał możliwości psychofizyczne uczniów. Musi być zachowana higiena pracy, a uczniowie nie mogą być nadmiernie przeciążeni. Jeśli materiały zawierają prace do wykonania przez uczniów to musi być określony realny termin oddania i sposób przekazania nauczycielowi z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych posiadanych przez uczniów narzędzi elektronicznych.
 4. Aby wspomóc proces nauczania zdalnego, uczniowie oraz nauczyciele mogą korzystać z powszechnie dostępnych komunikatorów internetowych (Skype, Messenger WhatsApp…) oraz z usługi Microsoft Teams. Za pośrednictwem tej platformy można komunikować się poprzez czat, kanały i spotkania wirtualne, współpracować, tworzyć materiały, a także dzielić się zasobami.
 5. Uczniowie zobowiązani są do odbioru materiałów przesyłanych codziennie przez nauczycieli i systematycznej pracy w domu.
 6. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze względów zdrowotnych lub przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcy za pomocą maila lub telefonicznie najpóźniej następnego dnia.
 7. W razie trudności w wykonaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu (zał.1) W tym celu można wykorzystać email, telefon lub inne narzędzia ustalone z uczniami.
 8. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad:
  • ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu z nauczycielami,
  • ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela w wyznaczonej formie i terminie na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, zdjęcie, film, skan, …),
  • ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez chętnych uczniów
  • jeżeli uczeń nie będzie odsyłał prac zadanych przez nauczyciela to oprócz wpływu na ocenę z danego przedmiotu będzie to również wpływało na ocenę zachowania.
 9. Nauczyciele zobowiązani są ograniczyć do minimum konieczność drukowania zadań w domu ucznia. Wskazane jest korzystanie z zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych lub wykonywanie ich w formie elektronicznej.
 10. Uczniowie i rodzice uzyskują informację o postępach w nauce za pomocą maila lub telefonicznie.

Zał.1

Konsultacje dla uczniów/ rodziców  – harmonogram

Nauczyciele

Dni konsultacji

Godziny

Wesołowska Katarzyna

Banaszek Dorota

Kij Marzena

Moczydłowska Edyta

Orlińska Grażyna

Prochoń Monika

Mularska-Ołowiak Paulina

Fijałkowska – Węgrzyn Anna

Cudzik Milena

Zielonka Alina

Korycińska Marzena

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

 

 

 

10.00-12.00

 

Chlewicka Daniela

 Sławińska Anna

 

poniedziałek, czwartek, środa

wtorek, czwartek,  piątek

 

12.00-13.00

 

 

Wolska Gabriela

Fijałkowska Sylwia

 

środa

 

 

12.00-13.00

 

Śliwińska – Szostak Monika

Mirosław Stanisławski

Ks. Marcin Rej

 

wtorek, środa, czwartek

poniedziałek, czwartek,

czwartek (co 2 tygodnie)

 

 

11.00-12.00

Adresy e-mail do kontaktu dla Rodziców i Uczniów:

 

Katarzyna Wesołowska – wesolosia@op.pl

Paulina Mularska-Ołowiak – swietlica.slopiec@op.pl

Monika Prochoń – mat.slopiec@o2.pl

Edyta Moczydłowska – edyta.moczydlowska@onet.eu

Monika Śliwińska-Szostak – nauczuciel20@gmail.com

Sylwia Fijałkowska – sylwia.fijalkowska@vp.pl

Alina Zielonka – ala.zielonka@onet.pl

Milena Cudzik – artil@autograf.pl

Grażyna Orlińska – grazus7@gmail.com

Dorota Banaszek – slopiec.klasa.3@o2.pl

Marzena Kij – klasa.2.slopiec@o2.pl

Anna Fijałkowska-Węgrzyn – anna.wegrzyn.angielski@onet.pl

Anna Sławińska – ania.slaw74@gmail.com

Daniela Chelwicka – danielachlewicka@wp.pl

ks. Marcin Rej –

Gabriela Wolska – gabrielawolska013@gmail.com  

Marzena Korycińska – mzkorycinska@o2.pl

Mirosław Stanisławski – mirekstanislawski@gazeta.pl

 

Comments are closed.